Nieuws

Inkomen en de plannen hierover van het regeerakkoord

Het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft grote impact op de inkomensverzekeringen. Maatregelen op het gebied van loondoorbetaling, premiedifferentiatie WGA en re-integratie zullen zeker aandacht vragen van adviseurs. Maar dat geldt ook voor plannen voor (onder meer) de WW, het ontslagrecht en de Participatiewet. Een analyse van de voorgenomen (er staat immers nog niets vast) plannen uit het regeerakkoord maakt duidelijk dat die volop aandacht besteden aan de sociale zekerheid. In veel gevallen is er een direct raakvlak met de inkomensverzekeringen; in andere is het verband subtieler maar zeker niet bij voorbaat afwezig. Een overzicht op hoofdlijnen. Loondoorbetaling bij ziekte Deze verplichting gaat voor organisatie met maximaal 25 … Read More

Nog meer uit het regeerakkoord en van belang voor uw HRM

Wijzigingen ontslagrecht Werkgevers kunnen straks weer meerdere ontslaggronden combineren in een ontbindingsverzoek aan de kantonrechter. Die kan wel bovenop de al bestaande transitievergoeding een extra vergoeding toekennen (maximaal nog eens de helft van de transitievergoeding). Aanpassing transitievergoeding • De eis dat een werknemer minimaal 2 jaar in dienst moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding komt te vervallen. • Bij berekening van de vergoeding gaat voor het gehele dienstverband één vaste formule gelden van een derde van een maandsalaris per contractjaar. Alleen voor 50-plussers blijft een versnelde opbouw gelden van een maandsalaris per dienstjaar. • Kosten van scholing gericht op een andere functie binnen de eigen … Read More

Werken lonend en ondernemerschap aantrekkelijker aldus het regeerakkoord

Na de langste formatie ooit (210 dagen) is het regeerakkoord openbaar geworden. De slogan is: ‘Vertrouwen in de toekomst’. Om dat te bereiken geldt onder meer: De vennootschapsbelasting wordt verlaagd. De loondoorbetalingsverplichting voor bedrijven < 25 werknemers wordt in 2020 teruggebracht naar één jaar en de WGA-verantwoordelijkheid wordt beperkt tot vijf jaar. Er komt geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Wel een verplicht minimum uurtarief. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een ‘opdrachtgeversverklaring’. Bepaalde delen van de Wet werk en zekerheid worden aangepast. Zo wordt het weer mogelijk om gedurende drie jaar een tijdelijk contract aan te gaan. En deze was net per 1 juli 2015 naar twee … Read More

Ben jij al privacy-proof? Wacht niet te lang met actie!

In diverse media tref je veel berichten aan over de nieuwe privacywet. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de helft van alle ondernemers hier niet op tijd klaar voor is. Ook voor kleine ondernemers 28 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in, ook wel de Europese richtlijn voor bescherming van persoonsgegevens genoemd. Deze nieuwe Europese privacywet geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dit geldt dus ook voor kleinere ondernemers en zzp’ers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet hierop toe. Er is thans nog veel onduidelijk om bepaalde regels en begrippen uit de AVG te verduidelijken en daar is Europees overleg over. Een voorbeeld wat straks niet meer mag, is de … Read More

Wat verandert er in de zorg in 2018?

Belangrijkste wijzigingen in 2018 zijn: Het wettelijk bepaalde eigen risico blijft € 385,-. De premies worden bekend in november en zullen zeker gaan stijgen. U betaalt geen eigen risico voor de huisarts, verloskundige hulp, kraamzorg, controles van donoren die een nier of lever hebben afgestaan, kosten van vervoer van een donor en verpleging en verzorging. Het idee dat mensen bewust moeten worden van de kosten vind ik begrijpelijk, maar nu wordt het eigen risico per persoon wel erg hoog. Bij de meeste verzekeraars kunt u er gelukkig voor kiezen om het eigen risico in 10 termijnen te betalen als u al zeker weet dat het op zal gaan. Patiënten met … Read More

Nieuwe premies werkhervattingskas 2018 zijn bekend

Premies en parameters WHK 2018 Grens klein, middelgroot en groot Sinds 2014 regelt de Wet Bezava (beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) voor kleine bedrijven een sectorale gedifferentieerde premie. Middelgrote bedrijven betalen een deel sectorale premie en een deel individueel bepaalde premie. Waar liggen de grenzen tussen klein, middelgroot en groot bij het premiejaar 2018?

Hoe en wat: De oproepovereenkomst

De oproepovereenkomst is bedoeld voor werk dat niet structureel aanwezig is. Verzekeraar Nedasco zet helder uiteen in de bijlage waar je op moet letten bij diverse soorten van arbeidsovereenkomsten maar ook wanneer er loondoorbetalingsverplichting is. Voor meer informatie kun je uiteraard ook met ons contact opnemen. Hoe en wat de oproepovereenkomst

Ziekte geen gevolgen voor hoogte WW- uitkering

Op 19 juli 2017 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat indien een werknemer ziek is geweest en van zijn werkgever het loon niet volledig doorbetaald kreeg, niet mag leiden tot een lagere WW- uitkering. De hoogte van de WW- uitkering wordt bepaald aan de hand van het dagloon (1 juli 2017 € 207,60). De eerste 2 maanden ontvangt de werknemer 75% van het dagloon en daarna 70% van het dagloon en is beperkt in duur van thans 24 maanden. Reparatiewetgeving was gericht op werknemers die 104 weken ziek waren en hield geen rekening met werknemers die korter dan 104 weken ziek waren en na herstel in aanmerking kwamen voor … Read More

Duurzame inzetbaarheid

Medewerkers duurzaam inzetbaar houden: Een medewerker die al langer in dienst is heeft vaak veel kennis van de organisatie, de klanten en de markt en kan daardoor zeer waardevol zijn voor de organisatie. Echter er is ook een valkuil; minder motivatie en betrokkenheid. Medewerkers duurzaam inzetbaar houden is dan ook een uitdaging voor veel ondernemers. Dat kun je doen door duidelijk te maken wat je van je medewerkers verwacht, door ze te waarderen, door naar ze te luisteren en hen te ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is belangrijk om voortdurend nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Maar er zijn ook medewerkers die lastig in beweging te krijgen zijn. … Read More

Compensatie transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte uitgesteld

Als het dienstverband van een werknemer na twee jaar ziekte wordt beëindigd, dan gelden gewoon de regels van een transitievergoeding. Dit wordt- voornamelijk door werkgevers – als onrechtvaardig ervaren omdat de werkgever het loon van de werknemer al twee jaar heeft doorbetaald en bovendien vaak hoge re- integratiekosten heeft moeten maken. Om die reden is een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werkgevers worden gecompenseerd. De regeling zou moeten ingaan met terugwerkende kracht voor beëindigingen op of na 1 juli 2015. De Raad van State is niet enthousiast over het wetsvoorstel en de Tweede Kamer heeft dit voorstel controversieel verklaard. Het nieuwe kabinet zal hierover dus verder moeten beslissen. … Read More