Category

Uncategorized

Hoe om te gaan met verzuim en ziekmelding?

Door | Uncategorized

Voorbeelden van verzuim die wel onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

 • Een werknemer die te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Een werknemer die in quarantaine is geplaatst en te ziek is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Voorbeelden van verzuim die niet onder de dekking van een verzuimverzekering vallen:

 • Vanwege overheidsmaatregelen kan een werknemer niet naar werk komen en/of thuiswerken is niet mogelijk.
 • Een werknemer heeft klachten, maar is niet te ziek om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Een werknemer is in quarantaine geplaatst, maar niet ziek en kan de werkzaamheden uitvoeren.
 • Een gezinslid van de werknemer is ziek en moet verzorgd worden. 

Compensatie transitievergoeding aanvragen, hoe?

Door | Uncategorized

Wil je een aanvraag indienen voor compensatie van transitievergoedingen die je hebt betaald aan langdurig zieke werknemers die de afgelopen vijf jaar uit dienst zijn gegaan? Dat kan via de website van het UWV, maar niet eerder dan 1 april 2020.

Vanaf die datum staat op het werkgeversportaal van het UWV het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’. Op de website van het UVW vind je ook een stappenplan met tips om je te helpen bij het invullen van de aanvraag.

Aanvraagtermijn

Het is van belang om de maximale aanvraagtermijn goed in de gaten te houden. Deze is namelijk niet in alle gevallen gelijk en hangt af van de datum waarop je de transitievergoeding aan je werknemer hebt betaald.

 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kun je de compensatie aanvragen tot en met 30 september 2020.
 • Heb je de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat je de transitievergoeding hebt betaald.

Beoordelingstermijn

Ook de duur van de beoordeling van je aanvraag is afhankelijk van de specifieke situatie. Hiervoor kijkt het UWV naar de einddatum van het opzegverbod wegens ziekte van je (ex-)werknemer.

 • Is het opzegverbod wegens ziekte voor 1 april 2020 geëindigd? Dan moet het UWV een beslissing nemen binnen 26 weken nadat je de aanvraag hebt ingediend. Bij een positief oordeel moet de compensatie uiterlijk zes weken na de beslissing aan jou zijn uitbetaald.
 • Als het opzegverbod wegens ziekte op of na 1 april 2020 is geëindigd, geldt een andere termijn. In dat geval moet je uiterlijk acht weken na het indienen van je aanvraag een beslissing van het UWV krijgen. Wordt de compensatie toegekend, dan is de betalingstermijn ook hier maximaal zes weken.

Tip

Compensatie aanvragen kan ingewikkeld en tijdrovend zijn, zeker als je aan meerdere werknemers transitievergoedingen hebt betaald. In plaats van zelf het wiel uitvinden, kun je de aanvraag ook uitbesteden aan een externe partij.

Voordelen compensatie transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding kan voor zowel werkgevers als werknemers voordelig uitpakken.

Voor werkgevers

Voor jou als werkgever kan de nieuwe regeling betekenen dat je dit jaar een flinke financiële meevaller kan bijschrijven. Bovendien hoef je in de toekomst niet langer te vrezen voor een opeenstapeling van extra kosten na twee jaar loondoorbetaling aan zieke werknemers.

Voor werknemers

Voor langdurig zieke werknemers geldt dat zij na twee jaar ziekte eerder zullen weten waar ze aan toe zijn. Werkgevers zullen hen niet langer gegijzeld houden in slapende dienstverbanden, maar overgaan tot ontslag en uitbetaling van een transitievergoeding, wetende dat zij hiervoor compensatie krijgen

Wij zijn er voor jullie!

Door | Uncategorized

Uiteraard draagt ons kantoor graag bij aan de oproep van de overheid om fysieke contacten tussen medewerkers zo veel mogelijk te voorkomen.


Regelmatig hebben we onze relaties een update gestuurd van alle door de overheid genomen maatregelen die voor jou van essentieel belang zijn om deze onzekere tijd financieel goed door te komen.
 
Een extra dienst is het volgende: Iedere werkdag houden we een telefonisch (06-10982890) corona spreekuur tussen 10:00 – 12:00.
 
Tijdens dit telefonische spreekuur kan je vragen stellen over de maatregelen die de overheid heeft opengesteld. Mochten we door alle drukte niet direct telefonisch bereikbaar zijn dan kan je ook een e-mail sturen naar info@sandertoussaint.nl .

We staan ook vandaag weer klaar om je telefoontje of e-mail te beantwoorden. Uiteraard informeren we je weer meteen door middel van een corona alert, zodra er belangrijk nieuws is over een van de maatregelen die voor jou of jouw onderneming van vitaal belang zijn.

Arbeidsrecht en werktijdverkorting als gevolg van Coronavirus

Door | Uncategorized
Ben ik verplicht werknemers thuis te laten werken?
 
Nee. Het RIVM roept echter werkgevers en werknemers op zoveel mogelijk thuis te laten werken. Dit is dus een advies en (nog) geen verplichting. Dit advies wordt gelukkig massaal opgevolgd. Wanneer mensen thuiswerken komen zij minder in contact met anderen, en zijn zij op minder plekken waar veel mensen aanwezig zijn. Dit helpt bij het bestrijden van de verspreiding van het Coronavirus.

Kan een onderneming ook werktijdverkorting aanvragen?  
Ja. Ondernemers die een forse omzetdaling verwachten als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus kunnen werktijdverkorting aanvragen. Om recht te hebben op werktijdverkorting moet u als ondernemer aan twee voorwaarden voldoen. Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;

U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk. De vergunning kan online worden aangevraagd: Aanvraag werktijdverkorting Ministerie van Sociale Zaken
(NB: het kan zijn dat de site overbelast is. Probeer het, wanneer u de site niet kunt bereiken, op een later tijdstip)  

Als ZZP’er heeft u geen recht op werktijdverkorting omdat u hiervoor in loondienstverband moet zijn. Ook kan er geen werktijdverkorting worden aangevraagd voor oproep- en uitzendkrachten. De overheid komt echter in de week van 17 maart met een passende oplossing ter ondersteuning na overleg met de branche en vakbonden.

We kunnen ons voorstellen dat je als werkgever vragen krijgt vanuit werknemers hoe om te gaan met het Coronavirus. Hoe moet je dan omgaan met een verzuimmelding? Is er recht op een uitkering vanuit de verzuimverzekering? Welke plichten hebben werkgevers?

Door | Uncategorized

Wat zijn de plichten van een werkgever in deze bijzondere situatie?

Als werkgever ben je verplicht om voorzorgsmaatregelen te nemen om de kans op besmetting onder werknemers zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doe je door ze te wijzen op de hygiëne voorschriften.

Kan de werkgever bij zijn bedrijfsarts terecht?

Een werkgever kan áltijd bij zijn bedrijfsarts terecht voor de juiste informatie om het personeel mee te informeren. Het is ook belangrijk voor werkgevers om een plan te maken om zoveel mogelijk van de werkzaamheden te kunnen voortzetten als blijkt dat op de werkvloer een besmetting is. Het voorbereiden van thuiswerkplekken is een voorbeeld hiervan.

Een werknemer meldt zich ziek zonder aan te geven waardoor het komt, hoe moet de werkgever hiermee omgaan?

Iedereen is individueel verantwoordelijk om verdere besmetting te voorkomen. Een werkgever mag bij een ziekmelding niet doorvragen naar de reden van ziekmelding.

Bij het vermoeden van besmetting door een werkgever kan hij richting zijn personeel wel maatregelen nemen.
Thuis laten werken is hier één voorbeeld van. Ook kan hij werknemers wijzen op de procedure bij besmetting van het virus.

Een werkgever heeft een werknemer die het Coronavirus heeft, wat moet hij/zij doen?

Als werkgever ben je verplicht zoveel mogelijk te doen om werknemers te wijzen op de symptomen van het virus en de hygiëne voorschriften. Wanneer iemand besmet blijkt kan je werknemers vragen om preventief zelf temperatuur te laten meten, en bij vermoeden ook de landelijke procedure te laten ingaan. Verder kan je als werkgever een plan maken om zoveel mogelijk van het werk wel door te laten gaan, door bijvoorbeeld thuiswerkmogelijkheden te bieden.

Keert mijn verzuimverzekering uit als iemand besmet* en/of ziek is door toedoen van het coronavirus?

Ja, de verzuimverzekering keert uit bij ziekte en/of door gebrek waardoor de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. De werknemer is zelf verplicht om de landelijke procedure te volgen en een GGD contactonderzoek te laten plaatsvinden. De ziekmelding moet bekend zijn bij zowel de arbodienstverlener als verzekeraar.

*Een besmet persoon kan, vanuit huis, ook goed inzetbaar zijn om alsnog werk te verrichtten. Besmetting hoeft niet direct te leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid.

Een bedrijf heeft werknemers die niet naar werk willen komen (i.v.m. angst voor besmetting), mag dit?

Als een werknemer vrees heeft die goed gegrond is, dan mag dit. Een goed gegronde reden is als een directe collega terug is gekomen uit een risicogebied (zoals Noord-Italië en Wuhan). Als een werknemer er zelf voor kiest, zonder gegronde reden, om thuis te blijven hoeft de werkgever geen loon door te betalen. De werknemer is dan verplicht om vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen.

Kan een werknemer die niet naar werk wil komen (om een gegronde reden) gemeld worden op mijn verzuimverzekering?

Nee, een verzuimverzekering keert uit bij ziekte en/of door gebrek waardoor de afgesproken werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. Werknemers die uit (gegronde) vrees thuis blijven hebben recht op loondoorbetaling. Werknemers die thuis blijven om ongegronde redenen hebben geen recht op loondoorbetaling.

Werknemers blijven thuis i.v.m. de sluiting van scholen/kinderopvang. Mag een werkgever dit weigeren?

Het is verstandig om dit scenario van tevoren te bespreken met werknemers. Thuiswerken kan een oplossing zijn (indien dit mogelijk is). Het is nooit mogelijk om hiervoor een claim in te dienen op de verzuimverzekering.

Een werknemer zit in het buitenland en wordt in quarantaine geplaatst, geldt er een loondoorbetalingsplicht en is dit gedekt op een verzuimverzekering?

Er geldt een loondoorbetalingsplicht, aangezien de quarantaine op last van politieke invloeden wordt afgegeven.
Een verzuimverzekering biedt voor dit evenement geen dekking, als er geen sprake is van ziekte van de werknemer. Verzuimverzekeringen keren alleen uit als sprake is van loondoorbetaling i.v.m. ziekte.

Verplichte AOV voor zelfstandigen zonder personeel 2024?

Door | Uncategorized

Aan minister Koolmees is zeer recent een advies uitgebracht voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zonder personeel. Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van bruto circa 30.000 euro per jaar. De uitkering is maximaal 1650 euro bruto per maand, dat is 100% van het wettelijk minimum loon. De premie is indicatief 8% van het inkomen en is aftrekbaar.

De uitkering kent een standaard eigen risico, of wachttijd, van 52 weken met een keuzemogelijkheid om dit aan te passen naar 26 of 104 weken. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

Er komen mogelijkheden om nog aanvullend te verzekeren. Er komt in overleg met de sector een Onderling Waarborgfonds, om te borgen dat iedere ZZP’er zich aanvullend kan verzekeren. Verzekeringen met een dekking boven het verplichte minimum worden gerespecteerd en hoeven zich dus niet verplicht te verzekeren daarvoor. ZZP’ers met personeel vallen hier dus ook niet onder.

Er is sprake van gangbare arbeid bij AO. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die de verzekerde nog zou kunnen uitvoeren. Een belangrijk verschil met private oplossingen op basis van het beroep of passende arbeid.

Re- integratie is in handen net als deze verzekering van het UWV. De belastingdienst verzorgt de premie- inning. UWV verzorgt dus de claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking en re- integratie. Het plan moet nog voor de zomer 2020 naar de Tweede Kamer. Als alles zonder kleerscheuren wordt goedgekeurd gaat deze verzekering in rond 2024.

Compensatieregeling transitievergoeding indienen voor 1 april 2020.

Door | Uncategorized

De Hoge Raad heeft op 8 november 2019 geoordeeld dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap verplicht is, om op verzoek van de werknemer, het slapend dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. In de praktijk was het onduidelijk of de vergoeding gecompenseerd zal worden door het UWV. Minister Koolmees heeft nu met het UWV afgesproken dat ook in deze situatie het UWV een compensatie toekent. Gezien het grote aantal verwachte aanvragen voor compensatie (ook dus die na 1 juli 2015), is het niet haalbaar voor het UWV om binnen de reguliere termijn van 8 weken op grond van de Algemene wet bestuursrecht, te beslissen. Daarom wordt de termijn waarbinnen het UWV beslist als sprake is van zogenoemde ‘oude gevallen’ aangepast naar 26 weken.

Financieel inzicht. Dat is toch lastig en duur!

Door | Uncategorized
 • Tot welke leeftijd wil en kan ik doorwerken?
 • Wat zijn mijn wensen én mogelijkheden en welk inkomen heb ik en mijn gezin dan nodig?
 • Welke rol spelen woonlasten of hypotheek?
 • En wat is er voor mijn pensioen geregeld en wat kan ik zelf doen?

Veel Nederlanders hebben moeite met het vinden van antwoorden op bovenstaande vragen. En net zoveel mensen hebben helemaal geen zin om zich hierin te verdiepen. Maar vroeg of laat zijn antwoorden op deze vragen wél belangrijk, ook voor jou en je gezin. Het doel is natuurlijk een financiële situatie in de toekomst die aan jouw verwachtingen voldoet!

Ik help je graag met het beantwoorden van deze en andere vragen zonder dat het jou veel tijd en geld kost en wij bieden jou een persoonlijk financieel toekomstplan aan.

Geïnteresseerd? Bel (06-10982890) of mail (info@sandertoussaint.nl) en we plannen een afspraak in.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.