Nieuwsfeiten

Ziekmelding: wat mag u (niet) vragen?

Nog maar even de regels……… Hoelang de werknemer verwacht afwezig te zijn. Het telefoonnummer waarop de werknemer te bereiken is en zijn (verpleeg)adres. Informeren of er lopende werkzaamheden en afspraken zijn die moeten worden overgenomen. Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval. U mag níét vragen of het verzuim werkgerelateerd is. U mag ook een werknemer níét vragen naar de aard en de oorzaak van de ziekte. Vertelt de werknemer vrijwillig over de oorzaak van zijn ziekte, dan mag u dit in principe níét opnemen in het personeelsdossier. Alleen een bedrijfsarts mag medische gegevens vastleggen.

Hogere boetes voor niet naleven Arbowet

De boetes worden verhoogd, waarom? Het ontbreekt bij veel bedrijven (55%!) aan bijvoorbeeld een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak. Bedrijven moeten meer aan preventie doen en naleven van de Arbowet. Het ontbreken van een RI&E kan € 4.500,- kosten, dus actie is echt wel geboden. Via www.rie.nl kunt u veel informatie vinden over dit onderwerp.

Leven lang ontwikkelen: hoe denken werknemers en werkgevers er over?

Het onderzoek van Kantar geeft een mooi inkijkje in hoe werknemers en werkgevers kijken naar een Leven Lang Ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek was aanknopingspunten te vinden voor de insteek van een campagne over Leven Lang Ontwikkelen. Hiervoor zijn in totaal 16 diepte-interviews verricht: 8 werknemers (vooral lager en gemiddeld opgeleid) en 8 werkgevers (vooral MKB). Uit dit onderzoek komt onder meer naar voren dat werknemers in het algemeen open staan voor het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Echter, dat koppelen ze aan hun huidige functie, niet zozeer aan een functie in de toekomst. Zelf investeren (met tijd en geld) in ontwikkeling doet men niet zo snel. Vrijwel … Read More

Uitslag enquête dienstverlening UWV

De enquête is 640 keer ingevuld. Ca. 80% door professionals in het speelveld rondom de zieke werknemer (bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, artsen bezwaar en beroep, juristen en casemanagers ) en ca. 20% door werkgevers (HR- adviseurs) en/of werknemers. Alle respondenten hebben meerdere malen per jaar contact met het UWV. Of het aantal respondenten goed is voor een representatief beeld, is niet duidelijk. De helft van de respondenten beoordeelt de dienstverlening van UWV als voldoende/goed. De andere helft heeft dus minder goede ervaringen. Maar liefst 67% vindt de beslissingen van UWV niet begrijpelijk en 79% vindt ze ook onvoldoende gemotiveerd. Ook ervaart 85% willekeurigheid in de werkwijze van de verschillende UWV-kantoren. Toegezonden stukken … Read More

Op weg naar een vitale organisatie?

Transformeren naar een vitale organisatie is noodzaak voor elke werkgever die relevant wil zijn voor talent. Daarmee bewijs je je medewerkers en jezelf een dienst. Wat heb je daarvoor nodig? “Vooral het besef dat vitaliteit niet alleen in die ene medewerker zit, maar in de hele organisatiestructuur.” Meer willen weten? hashtag#Fitalehashtag#verzuimkosten

Voortgang maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA

Wetsvoorstel eind 2019 naar de Kamer. Financiële tegemoetkoming werkgevers van in totaal 450 miljoen per jaar. Het advies van de bedrijfsarts wordt leidend. Niet verlagen gedurende vijf jaar van het AO percentage van WIA gerechtigden vanwege werkhervatting. Experimenten tweede spoor re- integratie resultaten en verbetering en vereenvoudiging RIV- toets dit najaar bekend. MKB verzuim- ontzorgverzekering en de precieze polisvoorwaarden en premies deze maand bekend. Overigens: Boete onvoldoende naleven RI&E naar € 4.500,-. Het niet hebben van een RI&E leidt gelijk tot een directe boete!

Een Mkb verzuim ontzorgverzekering per 2020

Wat zijn de opvallendste zaken en de status nu? Een premiekorting op de loondoorbetalingskosten voor met name kleine werkgevers per 2021. De toetsing door het uwv wordt transparanter. De rol van de werknemer wordt groter bij tweede spoortrajecten. Doel? Ontzorging van kleine werkgevers. Verzekering vangt het financiële risico op en helpt bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. Tegemoetkoming in de kosten van in totaal 450 miljoen op jaarbasis. Pas in 2021 wordt met name het medische advies van de bedrijfsarts bij de toets op re- integratie inspanningen (RIV Toets) leidend. Als werkgever en werknemer het passend eens zijn bij het medisch advies dan geen loonsanctie. (Tja wat … Read More

ZIEKTEWET- OF WGA-VERZEKERING:LAAGSTE LASTEN OF LAAGSTE PREMIE?

Kiest u bij uw Ziektewet- of WGA-verzekering voor UWV of voor eigenrisicodragerschap (ERD) bij een verzekeraar? Een lastige keuze! Het is dan ook zaak dat u hier een weloverwogen besluit over neemt en u zich hierbij niet alleen laat leiden door een lage UWV-premie. Het risico daarvan is namelijk dat u dit op de lange termijn juist veel geld kost. Houd daarom altijd in uw achterhoofd dat u kiest voor de laagste lasten op de lange termijn. Publiek of privaat, that’s the questionHet hybride stelsel voor arbeidsongeschiktheid is tegenwoordig meer in balans dan vroeger. Tegelijkertijd blijft het voor werkgevers moeilijk om UWV en private verzekeraars te vergelijken en hierin een … Read More

WGA eigenrisicodrager worden en dan?

Wat moet een werkgever doen om eigenrisicodrager te worden? De administratieve organisatie op orde? De werkgever moet een aanvraag indienen (voor 1 oktober of voor 1 april) bij de belastingdienst om eigenrisicodrager te worden. Zodra de aanvraag is opgestuurd, verzorgt de verzekeraar de garantieverklaring. De werkgever moet een overzichtelijke HR administratie hebben. Denk aan: Systemen om ziek- en WIA meldingen in door te geven en de documentatie van bijvoorbeeld WHK beschikkingen, WIA beschikkingen en WIA dossiers. De fysieke organisatie op orde? Een overzichtelijke administratie draagt bij aan een effectief beleid omtrent het WGA eigen risicodragerschap. Maar ook de fysieke organisatie moet goed op orde zijn. Het verzuimbeleid moet op de … Read More

Werkgevers laat geen premie liggen!

Vraag de No Risk status uit van uw (nieuwe) medewerkers. Doe dat uiterlijk de eerste dag van de derde maand in dienst. Waarom? Allereerst van belang voor uw verzuimregistratie systeem. No Risk valt namelijk voor rekening van UWV en niet van uw verzuimverzekering. Maar ook: U heeft recht op loonkostenvoordeel, dus laat geen geld liggen. Neem dit mee in uw procedure Werving & Selectie. # No Risk # Loonkostenvoordeel

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacy verklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.