Nieuwsfeiten

Loondoorbetaling naar 1 jaar? Niet doen!

Door | Uncategorized

De vraag betreft de discussie loondoorbetaling.

Ik heb begrip voor de situatie van MKB bedrijven die met veel regels en kosten te maken krijgen voor langdurig zieke werknemers. Maar de huidige wet- en regelgeving heeft er wel voor gezorgd dat het verzuim en de WIA instroom in Nederland is teruggedrongen. Ook zijn de totale kosten voor werkgevers voor verzuim daarmee gedaald en is de arbeidsparticipatie gestegen. Ik ben daarom geen voorstander van het inkorten van de loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar. Na 1 jaar zou UWV het moeten overnemen, maar die hebben nu al met een tekort aan mankracht te maken, hoe gaan die dan de re- integratie oppakken??

Met de MKB Verzuimontzorgverzekering kunnen MKB-ers de kosten van verzuim verzekeren en is de stijging van de premie beperkt op het moment dat de werkgever met langdurig verzuim te maken krijgt. Ook wordt hij op het gebied van re-integratie ontzorgd en vergoeden de verzekeraar de interventies die de bedrijfsarts of re-integratiespecialist voorstellen. Huidige oplossingen zijn al vaak toereikend mits er een goede samenspraak is tussen verzekeraar en arbodienst.

Ik zie ook een risico voor het hybride stelsel als de eigen risicoperiode voor de WGA van 10 naar 5 jaar wordt ingekort, aangezien de terugverdienperiode voor investeringen in preventie / vroege re-integratie een minder lange terugverdientijd kent. Aan de andere kant wordt het financiële risico van eigenrisicodragen kleiner, wat mogelijk ook een positief effect heeft op de animo voor eigenrisicodragen. Het verlagen van de WIA drempel van 35 naar 15% vind ik vooral een aangelegenheid voor werkgevers en werknemers. Ik zie hiervan geen dreigend risico voor de hybride markt, al zal de instroom van de lagere WIA categorieën (15 tot 35%) mogelijk werknemers betreffen die moeilijker te re-integreren zijn en kan de verlaging van de WIA drempel van 35 naar 15% voor de WGA Hiaat verzekering wel een substantieel effect hebben op de premie.

Op dit moment hebben we nog geen kabinet en liggen plannen en ideeën vooral op de tekentafel maar zijn niet concreet.

Betaald ouderschapsverlof en re- integratie zieke werknemer

Door | Uncategorized

Ouderschapsverlof: Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Elke ouder heeft met ingang van 2 augustus 2022 recht op negen weken betaald ouderschapsverlof ad. 50% van het dagloon in het eerste levensjaar van het kind. Het voorstel wordt uitgebreid naar 70% als het nieuwe kabinet daarmee akkoord gaat. Verder geldt als voorwaarde dat ouders het verlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Als een werknemer ouderschapsverlof wil opnemen, moet dit minimaal twee maanden voor de gewenste ingangsdatum schriftelijk aan de werkgever worden gemeld. Een werkgever mag dit verlof in principe niet weigeren, tenzij het ouderschapsverlof het bedrijf ernstig in de problemen brengt.

Re- integratie zieke werknemer: In een recent geding heeft het Hof geoordeeld dat re-integratie in beginsel moet plaatsvinden op de gebruikelijke werkdagen. Lees hier de uitspraak van het hof: ECLI:NL:GHSHE:2021:2851, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 200.290.802 01 (rechtspraak.nl)

Tegemoetkoming in de kosten voor loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers

Door | Uncategorized

Kleine werkgevers krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze compensatie staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Daardoor betalen kleine werkgevers een lager premiepercentage dan (middel)grote werkgevers. De premie voor kleine werkgevers staat voorlopig op 5,49% en voor (middel)grote werkgevers op 7,05%.

Wanneer werkgevers in 2020 een premieplichtige loonsom hadden van minder dan € 882.500,- vallen zij onder kleine werkgevers. Voor een werkgever met een loonsom van € 353.000,- (10 werknemers), bedraagt het voordeel daardoor 1,56% x 353.000 = € 5.506,80.

COVID-19 impact op het verhoogde ziekteverzuim, uitval en gezondheidsrisico’s van medewerkers

Door | Uncategorized

Het ‘virusmes’ snijdt opvallend genoeg bij bedrijven aan twee kanten. COVID-19 heeft bij 40% van de bedrijven de mens-gerelateerde risico’s (sterk) verhoogd, maar tegelijkertijd geeft 30% het tegenovergestelde aan: een risicoverlaging. Dat is één van de uitkomsten van Marsh’s Nationale Benchmark Schadeverzekeringen, waarin eenmalig ook is gekeken naar People Risk.

Daaruit blijkt verder dat COVID-19 de meeste impact heeft gehad op het verhoogde ziekteverzuim, uitval  en gezondheidsrisico’s van medewerkers; dat geeft ruim een op de vijf van de respondenten aan (22%). Op korte afstand volgen gedemotiveerd personeel door langdurig thuiswerken (21%) en het lastig of minder goed mogelijk zijn van digitaal werken (20%). Daarna volgen moeite hebben met het werven van het juiste nieuwe talent (17%), het vertrek van medewerkers/kennis in kritieke rollen (15%) en andere oorzaken van impact (5%).

Overall lijkt de directe impact volgens de onderzoekers mee te vallen. “Het ingeschatte people risk is maar matig verhoogd. Thuiswerken blijkt zijn functie in die zin te hebben vervuld. De ziekmeldingen die er waren, zijn voor een deel in huis begeleid en daar is ook de grootste tevredenheid over.”

Ziekteverzuim

In het eerste kwartaal van 2020 liep het ziekteverzuim in Nederland op tot gemiddeld 5,2%, met als uitschieters de industrie en de zorg met 6,7%. “Hoge cijfers, die gelukkig weer aardig zakten, na het instellen van de zorg. Maar thuiswerken leidt weer tot demotivatie op langere termijn, wat ook een negatieve invloed heeft op de productiviteit.”

Desalniettemin vinden de onderzoekers dat ‘door de maatregelen het ziekteverzuim over 2020 in het algemeen is meegevallen ten opzichte van wat verwacht had kunnen worden’. Dat het ziekteverzuim geen grotere proporties heeft aangenomen, is vermoedelijk een optelsom van thuiswerken enerzijds , maar ook maatregelen  vanuit organisaties zelf anderzijds. Die mogelijkheden nemen toe naarmate een bedrijf groter is. We zien dan ook dat het verzuim juist bij kleinere bedrijven het meest is gegroeid.”

Het hogere ziekteverzuim heeft geleid tot een gemiddelde premiestijging van 5,6%. Maar dat is een gemiddelde. De verhogingen vinden vooral daar plaats, waar het risico op verzuim, uitval en gezondheidsrisico’s het hoogste zijn. Dus ook op die branches of ondernemingen die een hogere  COVID-19 gevoeligheid hebben. De premies van de Inkomensverzekeringen (Verzuimverzekering, WIA-verzekering) zijn bij ruim  60% van de bedrijven gestegen. De gemiddelde stijging bedroeg 5.6%. Bij 23% was dit gemiddeld 1 tot 5%, bij 21% 6 tot 10%, bij 12% met 11 tot 25% en bij vier procent hoger dan 25%. Bij een derde (32%) zijn de premies ongeveer gelijk gebleven en bij 8% zelfs gedaald.

Sander Toussaint: De waarnemingen van Marsh over de ontwikkelingen en over de premie aanpassingen komen geheel overeen met de voorstellen van verzekeraars die wij hebben ontvangen.

Dit stuk geplaatst met dank aan Marsh’s Nationale Benchmark Schadeverzekeringen 2021.

Zorgpremies 2022

Door | Uncategorized

In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 127,75 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 3,25 euro.

Het kabinet gaat voor 2022 uit van een gemiddelde premiestijging van 44 euro per jaar, ofwel bijna 3,75 euro per maand. Dit bedrag is inclusief de afgesproken loonsverhoging voor het zorgpersoneel, die de overheid na Prinsjesdag bekend  heeft gemaakt. Hiermee blijft de premiestijging bij DSW onder de verwachting van het kabinet.

Ziek en arbeidsongeschikt in twee jaar en dan?

Door | Uncategorized

Ziek en arbeidsongeschikt in twee jaar en dan?

Een langdurig zieke werknemer wordt normaal pas na bijna 2 jaar gekeurd voor de WIA. Het duurt dus echt wel even voor het zover is. Toch vraag ik je als adviseur door al vroeg bij de WIA-keuring stil te staan. Kennis van de keuringseisen helpt je om de re-integratie goed vorm te geven, alle verplichtingen na te leven en op de juiste punten deskundige ondersteuning in te schakelen.

Streven naar een positief re-integratietraject

Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van zieke werknemers. Hier horen allerlei verplichtingen bij. Goede voorbereiding op de keuring voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is er daar een van. Maar er zijn meer redenen om je in het proces rond de WIA-aanvraag te verdiepen. Naarmate je meer weet over wat er bij dit eindpunt gebeurt, ben je beter in staat om op het juiste moment deskundigen in te schakelen. Dit vergroot sterk de kans op een positief traject voor re-integratie. Zo voldoe je niet alleen aan alle regels, maar weet jij en de werknemer ook zeker dat alle kansen zo goed mogelijk worden benut.

De werknemer wijzen op de inkomensrisico’s

Aan het begin van de re-integratie al stilstaan bij de WIA-keuring klinkt misschien als ver op de zaken vooruitlopen. Toch is dat niet zo. Het is belangrijk dat je zieke werknemers duidelijk maakt wat er bij hun re-integratie op het spel staat. Veel werknemers (en werkgevers) hebben geen zicht op de inkomensrisico’s, terwijl die heel bepalend kunnen zijn voor hun opstelling. 2 zaken waar je jouw werknemers op kan wijzen:

 • Bij minder dan 35% inkomensverlies bestaat er geen recht op een WIA-uitkering, maar is (onder voorwaarden) wel ontslag mogelijk. Op die manier kan een werknemer zomaar in de WW terechtkomen. Kan hij in de eerste 2 ziektejaren deels weer (of nog) werken, maar is de eigen functie niet haalbaar? Dan is deze regel een goede reden om een andere functie of andere werkgever te overwegen. Na uiterlijk 1 jaar is dit hoe dan ook verplicht. Tip: arbeidsdeskundig advies helpt om de opties scherp te krijgen.
 • Wél instromen in de WIA betekent dat er altijd minstens 25% inkomensverlies overblijft. De uitkeringen bieden deels compensatie, maar 75% van het laatstverdiende loon is het maximum. En er is nog veel meer financiële schade mogelijk. Een werknemer kan zelfs terugvallen naar bijstandsniveau. Alle reden om zich in te spannen voor werkhervatting!

Rekening houden met kwaliteitstoets re-integratie

Wat werkgever en werknemer ook moeten weten, is dat UWV pas aan een keuring begint nadat het de re-integratie-inspanningen heeft beoordeeld. De uitkeringsinstantie kijkt hiervoor naar de twee jaren waarin de werkgever verplicht het loon doorbetaalt en de werknemer weer aan de slag moet zien te krijgen. Is de kwaliteit van de inspanningen onvoldoende of kan UWV die door een onvolledig verslag niet goed beoordelen? Dan volgt uitstel van de keuring en verlenging van de verplichtingen (‘loonsanctie’). Wie geen rekening houdt met deze spelregel, kan voor nare verrassingen komen te staan.

Waken voor interpretatiemissers medisch advies

Ook goed om je op het volgende te wijzen: adviezen van de bedrijfsarts blindelings opvolgen is niet verstandig. Bij toetsing van de inspanningen vormt een verzekeringsarts van UWV zijn eigen oordeel over de mogelijkheden van de werknemer. Wijkt dit af van het advies van de bedrijfsarts in de eerste 2 ziektejaren, dan kan je alsnog een loonsanctie krijgen. De overheid wilde het oordeel van de bedrijfsarts per 1 september 2021 leidend maken, maar door val van het kabinet en de lange formatie is dit plan voorlopig geparkeerd. Ook als het uiteindelijk alsnog doorgaat, blijft de werkgever eindverantwoordelijk voor passende re-integratie. Je moet dus altijd kritisch blijven meedenken, of beter nog: een deskundige inschakelen die dit voor je doet. Ondersteuning van een professionele casemanager beperkt de kans op interpretatiemissers. Zo’n specialist weet hoe hij moet doorvragen als het advies van de bedrijfsarts niet 100% helder is.

Alert zijn op optie vervroegde keuring

Een goede casemanager komt ook in actie als de bedrijfsarts helemaal geen mogelijkheden ziet voor werkhervatting. Cruciaal is dan of deze situatie nog kan verbeteren. Is dit volgens de arts niet zo, dan is een vervroegde WIA-aanvraag een optie. Dit kan al na 3 weken ziekte. Bij toekenning krijgt de werknemer 10 weken na de aanvraag een uitkering volgens de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze bedraagt 75% van het laatste loon vóór hij ziek werd. Je mag als werkgever de loondoorbetaling vervolgens gedurende de rest van de eerste twee jaar met dit bedrag verminderen. Het is wel belangrijk om deze route zorgvuldig te overwegen. Vervroegd WIA aanvragen kan maar één keer. Nee blijft dus nee, ook als de situatie later verder verslechtert. Let op dat je ook niet te lang te wacht: na week 68 is vervroegd aanvragen niet meer mogelijk.

De werknemer ondersteunen bij de aanvraag

Doen werkgever en werknemer er alles aan, maar lukt het niet om hem (volledig) aan de slag te krijgen? Dan komt na ongeveer 1,5 jaar de WIA-aanvraag in zicht. Een belangrijke stap, die je tijdens het gehele re-integratieproces voorbereidt. Je moet samen met de werknemer de re-integratie evalueren en een zo compleet mogelijk dossier samenstellen. De bedrijfsarts levert medische stukken aan. Vanwege de privacy doet hij dit rechtstreeks bij de werknemer. Die laatste moet (uiterlijk in week 93) zelf de WIA-aanvraag indienen. Tip: Ga de werknemer hier goed bij begeleiden of te zorgen voor ondersteuning van professionals. Fouten zijn snel gemaakt en komen meestal voor rekening van de werkgever.

De werknemer voorbereiden op de keuring

Zorg ook dat de werknemer weet hoe de keuring verloopt en wat hij moet meebrengen. Goede informatie over zijn behandeling en/of medicatie is van groot belang voor de uitkomst! De eerste stap is beoordeling door een verzekeringsarts van UWV: kan de werknemer nog werken? Vindt de arts van wel, dan volgt beoordeling door een arbeidsdeskundige. Deze gaat na welk werk de werknemer nog zou kunnen doen, en wat hij daarmee zou kunnen verdienen (‘verdiencapaciteit’). Het inkomensverlies bepaalt of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering en zo ja, welke dat is. In alle gevallen is onder voorwaarden ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid mogelijk.

Overzicht: mogelijke uitkomsten WIA-keuring

 

Inkomensverlies Uitkering Omvang uitkering
< 35% Geen
35%-80%

of

> 80%, maar kans op herstel

WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) Afhankelijk van situatie:

 • Loongerelateerde uitkering: 75% laatst verdiende loon
 • Loonaanvullingsuitkering
  • Benutting 50-100% verdiencapaciteit: 70% laatste loon min 70% verdiencapaciteit
  • Benutting 100% verdiencapaciteit: 70% laatst verdiende loon min 70% verdiensten
 • Vervolguitkering: afhankelijk van inkomensverlies 50,75% van het wettelijk minimumloon of minder, plus eventueel een toeslag
> 80%, geen kans op herstel IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) 75% laatst verdiende loon

 

Regel ondersteuning door deskundigen

Duizelt het je van alle aandachtspunten? Dat is beslist geen schande. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn de laatste jaren steeds meer het terrein geworden van specialisten. Gelukkig zijn er allerlei manieren om zulke deskundigen in te schakelen. Bijvoorbeeld via mij, of via de arbodienstverlener of verzuimverzekeraar. Zorg dat je dit op zijn minst overweegt, want een goede casemanager verdient zichzelf ruimschoots terug.

Meer weten over dit onderwerp of de MKB Ontzorgverzekering? Bel (M:0610982890) of maak een afspraak met mij via de button op www.sandertoussaint.nl

 

 

Infographic onderzoek: hoe gaat het als?

Door | Uncategorized

Dit onderzoek van Kantar in opdracht van Nationale Nederlanden over omgaan met verzuim: Hoe gaat het als?

Weet jij wat je moet doen als een werknemer meer dan twee weken ziek is? En wat alle wettelijke verplichtingen zijn? Wil jij investeren in de vitaliteit van werknemers? De infographic is hier duidelijk over. Maar liefst 20% van de werkgevers weet niet wat te doen als een werknemer ziek is.

Een keer praten over hoe je te helpen? Bel of maak een afspraak met mij.

Inzichten verzuim 2021 onderzoek Nationale Nederlanden

De voordelen van een overlijdensrisicoverzekering (OVR)

Door | Uncategorized

Veel ORV’s lijken op elkaar. Daarmee zijn ze op het eerste gezicht goed te vergelijken. De prijs is daarbij een belangrijk kenmerk. Maar ik adviseer op meer dan prijs alleen. De voordelen van een ORV zijn:

 • Acceptatiegraad van meer dan 99%. En 75% van de aanvragers ontvangt dezelfde dag nog een polis.
 • Ruime medische keuringsgrenzen en een eenvoudig aanvraagproces. Onder de 51 jaar en tot € 1.000.000,- aanvragen via een slimme online gezondheidsverklaring met 7 basisvragen.
 • Jaarlijkse verhoging meestal mogelijk zonder medische waarborgen.
 • Ruime voorlopige dekking zonder extra kosten tot 12 maanden.

Interesse? Ik verneem het graag van je. Een afspraak is zo gemaakt via de afspraakbutton.

Toekomst pensioenplannen

Door | Uncategorized

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd voor de aankomende periode is:

Jaartal AOW-leeftijd
2022 66 jaar + 7 maanden
2023 66 jaar + 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar

Koppeling levensverwachting

Stijgt de gemiddelde leeftijdsverwachting met 1 jaar? Dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden mee omhoog. Eind 2020 bleek de levensverwachting minder toe te nemen dan verwacht. Daarom blijft de AOW-leeftijd ook in 2026 op 67 jaar. Eind 2021 wordt de balans opnieuw opgemaakt en wordt de AOW-leeftijd voor het jaar 2027 vastgesteld.

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het nieuwe pensioenstelsel gaat in op 1 januari 2023 in plaats van op 1 januari 2022. De minister verwacht het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen begin 2022 naar de Tweede Kamer te sturen. Het kabinet wil een nieuwe premieregeling introduceren, waarbij de inleg en de opbouw meer geïndividualiseerd worden. De doorsneepremie verdwijnt. Ook is het doel dat de pensioenuitkering eerder kan worden verhoogd als de financiële resultaten goed zijn en dat de pensioenuitkering eerder kan worden verlaagd als de financiële resultaten slecht zijn. Verder wil het kabinet het partnerpensioen wijzigen en de dekking voor het wezenpensioen meer hetzelfde maken.

Zorgverzekering 2022: de voornaamste wijzigingen

Door | Uncategorized

Bij de nominale zorgverzekeringspremie wordt door het kabinet een stijging geraamd van 31 euro; van gemiddeld 1.478 euro in 2021 naar gemiddeld 1.509 euro in 2022. Dit onder meer doordat de zorguitgaven in 2022 komen naar huidige inschatting twee miljard euro hoger uit komen dan volgens de raming 2021 van verzekeraars toen zij de premie 2021  bepaalden. De ontwikkeling van het saldo van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) leidt juist tot een daling van de nominale premie. Voor 2022 wordt bovendien gerekend met een afbouw van reserves door de verzekeraars van 0,9 miljard euro. Dit is 0,4 miljard meer dan de reserve afbouw waarvan verzekeraars uitgingen bij hun premiestelling 2021.

De collectiviteitskorting op de zorgverzekering wordt afgeschaft op 1 januari 2023. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zorgverzekeraars de collectiviteitskorting meestal mogelijk maken door een opslag op de premie voor alle verzekerden, die sommige verzekerden dan als collectiviteitskorting terugkrijgen. De bedoeling was om de collectiviteitskorting mogelijk te maken door prijsafspraken te maken met zorgverleners en daarmee te besparen op de zorgkosten. Op de aanvullende verzekering mag nog wel een korting gegeven worden.

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2022 vaststaan op € 385,-

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.