Nieuwsfeiten

Fijn, je bent bij ons goed verzekerd voor jouw personeel!

Door | Uncategorized

Fijn, je bent bij ons goed verzekerd voor jouw personeel!

Wij beheren je verzuimverzekering. Daarbij is een aansluiting bij een arbodienst verplicht. In de praktijk ervaren wij helaas grote verschillen bij arbodiensten in de verzuimbegeleiding. Waardoor werknemers soms lang- en/of vaak verzuimen. Wat je als werkgever weer vaak onnodig (veel) geld kost.
Dit is voor ons reden geweest om op zoek te gaan naar een arbodienst welke daadwerkelijk in staat is om meerwaarde te leveren aan werkgevers, zonder dat daarbij de menselijke maat uit het oog wordt verloren. Ook is er een koppeling met de verzekeraar. In dit kader zijn wij blij om je te informeren dat wij hierin zijn geslaagd om een samenwerking aan te gaan met Omnyacc Pensioen- en HRM-adviseurs.

Waarom? Zij bieden niet alleen ondersteuning op het gebied van arbodienstverlening, maar kunnen ook helpen bij het voorkomen en beperken van verzuim en meer (denk aan salarisadministratie, ontslag en arbeidsovereenkomsten). Jij wilt toch niet onnodig hoge verzuimkosten betalen? Een goede partner aan jouw zijde kan echt winst opleveren. In onze flyer lees je meer over de voordelen van deze samenwerking voor jou.
Abonnement keuze:

 1. Verzuim Regie Pakket Basis, naast de vaste aansluitkosten is een vergoeding verschuldigd per verrichting. Hiervan bedragen de kosten € 29,50 ex Btw per werknemer, per jaar.
 2. Verzuim Regie Pakket Plus, naast de vaste aansluitkosten is een vergoeding verschuldigd per verrichting indien deze buiten het abonnement valt. Hiervan bedragen de kosten € 129,50 ex Btw per werknemer, per jaar. Begeleiding en beoordeling door een gecertificeerd casemanager en de consulten van een bedrijfsarts zitten onder andere in dit abonnement.
 3. Ter introductie geldt 15% korting op de twee abonnementen waaruit een keuze gemaakt kan worden per 1-1-2021.
 4. Een volledig overzicht ontvang je uiteraard zodra je meer wil weten.

De SLIM Werkgevers regeling, weer open per 1 september 2020.
Wat kun je met de SLIM regeling doen? Deze subsidie heeft als doel om leren e ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. In de brochure zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer subsidie kunt aanvragen. Ik zou zeggen maak er gebruik van en hij is ook te gebruiken om een scan binnen de onderneming te laten uitvoeren die de duurzaamheid in beeld brengt voor je met nuttige actiepunten. Laat het me weten als je meer informatie wenst, ik help je graag verder.

Nieuws over inkomen en arbeidsgeschiktheid

Door | Uncategorized

Nieuws over inkomen en arbeidsongeschiktheid.

Het blijkt dat kleine werkgevers niet echt de behoefte hebben om eigenrisicodrager te worden. De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers die nu in de Werkhervattingskas wordt gehanteerd gaat van 10 maal het gemiddelde premieplichtige loon naar 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon.

In opdracht van het ministerie van SZW hebben De Beleidsonderzoekers de effecten van de no-riskpolis onderzocht. Het blijkt dat de no-riskpolis weinig effect heeft op het aannemen of in dienst houden van mensen met een arbeidsbeperking.

Per 1 juli is het maximum dagloon aangepast naar € 222,78.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Daarmee krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn.

#Whk #gedifferentieerdepremie #noriskpolis #ontwikkeltraject

Persbericht ArboNed: Verzuim daalt fors na piek

Door | Uncategorized

Na de forse stijging van het aantal verzuimmeldingen in de maand maart 2020 met 30%, neemt het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei fors af. Toch duurt het gemiddeld langer voordat iemand weer is hersteld. Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare waarschuwen voor langdurend verzuim door psychische klachten als gevolg van het coronavirus en de nieuwe werksituatie. Alertheid en contact met werknemers, duidelijke kaders en op tijd hulp inschakelen van experts is het devies.

Analyse verzuim
Uit analyse van het verzuim van januari tot en met mei 2020 concluderen ArboNed en HumanCapitalCare:

Het gemiddeld verzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2020 komt uit op 4,7%, (ten opzichte van 4,5% in 2019). Dit wordt met name veroorzaakt door de explosieve stijging in maart (5,6%).
Het aantal verzuimmeldingen in april en mei ligt circa 40% lager dan gebruikelijk is in deze periode.
Het aantal nieuwe verzuimmeldingen in april en mei neemt twee keer zo snel af in de door de overheid aangewezen getroffen sectoren.
Bij de zorgberoepen met fysiek contact valt op dat – na de relatief lage piek – het aantal verzuimmeldingen minder snel afneemt en hoger blijft dan bij overige sectoren, rond het reguliere niveau van voor de coronacrisis.
De bouw en de sector vervoer en opslag hadden te maken met de hoogste piek van verzuim.
Kantoormedewerkers meldden zich het minst vaak ziek in deze periode.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis heeft ArboNed corona-gerelateerde vragen toegevoegd aan de digitale vragenlijst die werknemers na hun ziekmelding ontvangen. Hiermee is inzicht verkregen in het effect van het coronavirus op verzuim binnen het mkb. Het percentage respondenten dat hierin aangeeft dat het verzuim te maken heeft met het coronavirus bij henzelf, hun directe omgeving of daarop lijkende (griepachtige) klachten, daalt van meer dan 50% tijdens de piek in maart tot net onder de 10% begin juni 2020.

Over een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bestaan veel onduidelijkheden of misverstanden.

Door | Uncategorized

“Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn duur”. Dat is het argument dat ik het meest hoor als ik begin over de mogelijkheden. Ik vind echter dat je het bedrag dat aan de verzekeringsmaatschappij moet betalen in een ander perspectief moet zien. Stel je bent die 45 jarige persoon en je wilt nog 23 jaar ondernemen. Voor je gevoel heb je alles goed voor elkaar, je bedrijf loopt goed, maar dan wordt je ziek. Je kunt voorlopig niet aan het werk en het is maar de vraag of je ooit nog volledig aan de slag kunt. Voor je medewerkers heb je alles goed geregeld, maar voor jezelf? Of vond je die verzekering te duur? Als je de verzekeringsmaatschappij zou moeten vragen om geld uit te keren gaat dat om een minstens een miljoen euro verdeeld over deze jaren. Een miljoen! Wat is dan tweehonderd euro die je per maand opzij moet zetten? Hoe ga je dit oplossen als het inkomen ineens wegvalt?

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Maak een afspraak via www. sandertoussaint.nl.

Nieuw minimum loon, NOW 2.0, compensatie transitievergoeding, Wet arbeidsmarkt in balans en aanvullend geboorteverlof. Een paar die er weer uitspringen.

Door | Uncategorized

NOW 2.0

Vanaf 6 juli 2020 kunnen werkgevers een beroep doen op NOW 2.0. Deze noodvoorziening is er voor werkgevers die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben. Met NOW 2.0 kun je compensatie krijgen voor je loonkosten tot 1 oktober 2020. Wist u dat NOW ook geldt voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten met een nulurencontract of een min- max contract?

Compensatie transitievergoeding

Mogelijk heb je het gemist door de coronacrisis: sinds 1 april 2020 kun je een compensatie van de transitievergoeding krijgen voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers die je hebt ontslagen op of na 1 juli 2015.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De ketenregeling voor contracten is nu ruimer. Je mag drie aansluitende contracten aanbieden in drie jaar. Er gelden extra regels voor oproepkrachten. Je moet ze vier dagen van tevoren oproepen en na een jaar een contract aanbieden voor vaste uren. Payrollers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de rest van je personeel, behalve het pensioen. WW- premie, wat is er verander door de WAB? Je betaalt een lage WW- premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW- premie voor werknemers met een flexibel contract. Het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie is 5 procentpunt.

Met andere woorden: voor een werknemer in vaste dienst met een maandloon van 2.000 euro betaal je 58,80 euro WW-premie per loontijdvak. Heeft diezelfde werknemer een tijdelijk contract, dan betaal je 158,80 euro premie. Een verschil van maar liefst 100 euro!

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.

Door | Uncategorized

Alleen beter melden als medewerker de volledige bedongen arbeid verricht.
Een werknemer dient tijdens de eerste 104 weken van ziekte alleen 100% beter gemeld te worden als de werknemer de volledige contractuele uren werkt en de volledige bedongen arbeid verricht.
Als de werknemer wel de volledige contractuele uren werkt, maar nog niet alle taken kan verrichten, blijft de werknemer dus ziek en loopt de ziekteperiode gewoon door. Dit is alleen anders als partijen tijdens de re-integratie schriftelijk andere afspraken maken. Of als de werknemer er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de bedongen arbeid is gewijzigd, wat niet snel wordt aangenomen.
Jurisprudentie: ECLI:NL:RBROT:2020:3577

Er wordt gesproken over een verplichte AOV…..

Door | Uncategorized
 • De overheid en de sociale partners spreken over het invoeren van een verplichte AOV. De Stichting van de Arbeid is gevraagd om een advies te geven. Aan de hand van dat advies komt de minister voor de zomer 2020 met een voorstel. Het advies van de Stichting van de Arbeid houdt het volgende in
 • Een uitkering van maximaal €1.650 bruto per maand (huidige minimum loon).
 • De premie is maximaal € 220 bruto per maand; de premie is aftrekbaar.
 • De Belastingdienst int de premie en UWV is verantwoordelijk voor uitvoering van de verzekering.
  Het arbeidsongeschiktheidscriterium is gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die u nog zou kunnen uitvoeren. Met uw beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden.
 • De eigen risico periode is standaard 52 weken, maar dit mag aangepast worden naar 26 of 104 weken tegen een aangepaste premie.
 • Zzp’ers die al een verzekering hebben of die zich liever zelf verzekeren, krijgen vrijstelling.
 • De nieuwe verplichte verzekering gaat naar verwachting pas in 2024 in.
 • De agrarische sector zit in een speciale situatie. Of de agrarische sector wordt uitgesloten van de verzekeringsplicht, is een politieke keuze. Deze keuze is aan het kabinet, de oppositiepartijen en de Stichting samen.

Er kan u nu al iets overkomen waardoor u een paar maanden of langer niet meer kunt werken. Als de nieuwe regeling er is, kunt u uw oplossing aanpassen op de nieuwe situatie. Vraag ons om advies die bij uw persoonlijke situatie past. Wij helpen u graag.

HR adviesscan

Door | Uncategorized

Soms is er een crises nodig om bedrijven wakker te schudden. De laatste crises, de kredietcrises, dateert alweer van 2008/2009. De bedrijven die toen zijn blijven investeren in hun grootste arbeidskapitaal; De mens! kwamen uiteindelijk sterker uit de crises dan bedrijven waar dat niet het geval was. Het is echter nooit te laat, maar actie nu is meer dan gewenst!

Waar moet je beginnen? Dit is vaak het lastigst voor werkgevers en HR. Wij horen vaak terug, ik wil mijn HR beleid professionaliseren, maar heb geen idee waar te starten. Dat is niet vreemd, Wet en regelgeving verandert in korte tijd (Wet Werk en Zekerheid, Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), Modernisering Ziektewet, arbowetgeving etcetera). Arbeidsmarkt verandert, van werkgeversmarkt naar werknemersmarkt, automatisering, robotisering en ZZP. En de mens verandert, generatie, vergrijzing, ontgroening.

Hoe borg je al deze zaken binnen je onderneming, los van de waan van de dag (iets waar we op dit moment extra mee worden geconfronteerd!). Wij hebben de mogelijkheid je via onze samenwerkingspartner een adviesscan aan te bieden die je laat zien waar de kansen en risico’s zitten, zonder dat je een keer verrast wordt als het een keer mis gaat. Indien dit gebeurt kost het substantieel meer dan de scan en kan het zelfs je bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Zorg dus voor een wendbare organisatie (en dito werknemers), welke zich makkelijker aan de gewijzigde omstandigheden kan aanpassen.

Verandering begint met inzicht! Meer weten over het inzetten van de adviesscan? Neem contact met ons op voor een afspraak.

Financiële planning voor ondernemers

Door | Uncategorized

Een financiële planning is een goede oplossing als je wilt weten welke uitgaven je nu en in de toekomst kunt doen. Op zoek naar een plan voor de toekomst? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij helpen ondernemers en particulieren met zowel hun zakelijke als privé planning. We stellen, in overleg, een financieel plan op voor een zorgeloze toekomst. Dat is waar we goed in zijn.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.