Nieuwsfeiten

Zorgverzekering 2022: de voornaamste wijzigingen

Door | Uncategorized

Bij de nominale zorgverzekeringspremie wordt door het kabinet een stijging geraamd van 31 euro; van gemiddeld 1.478 euro in 2021 naar gemiddeld 1.509 euro in 2022. Dit onder meer doordat de zorguitgaven in 2022 komen naar huidige inschatting twee miljard euro hoger uit komen dan volgens de raming 2021 van verzekeraars toen zij de premie 2021  bepaalden. De ontwikkeling van het saldo van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) leidt juist tot een daling van de nominale premie. Voor 2022 wordt bovendien gerekend met een afbouw van reserves door de verzekeraars van 0,9 miljard euro. Dit is 0,4 miljard meer dan de reserve afbouw waarvan verzekeraars uitgingen bij hun premiestelling 2021.

De collectiviteitskorting op de zorgverzekering wordt afgeschaft op 1 januari 2023. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zorgverzekeraars de collectiviteitskorting meestal mogelijk maken door een opslag op de premie voor alle verzekerden, die sommige verzekerden dan als collectiviteitskorting terugkrijgen. De bedoeling was om de collectiviteitskorting mogelijk te maken door prijsafspraken te maken met zorgverleners en daarmee te besparen op de zorgkosten. Op de aanvullende verzekering mag nog wel een korting gegeven worden.

Het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering blijft in 2022 vaststaan op € 385,-

Toename verzuim herfst 2021?

Door | Uncategorized

1 op de 3 werkgevers verwacht deze herfst een (sterke) toename van verzuim door stress en mentale klachten, dat blijkt uit HCS onderzoek rondom onder 250 Nederlandse werkgevers. Naast de eigen inspanningen van werkgevers, wenst 56% een tool waarmee werknemers zelf aan de slag kunnen gaan met hun mentale gezondheid. Bij werkgevers met meer dan 250 werknemers is deze behoefte nog groter (68%).

Om organisaties hierbij te ondersteunen en werkstress en verzuim te verminderen heeft HCS Veerkracht ontwikkeld. Veerkracht is het nieuwe vitaliteitsplatform dat werknemers op een laagdrempelige manier naar eigen behoeften de mogelijkheid biedt om aan hun eigen vitaliteit te werken. Zowel op mentaal, fysiek als sociaal vlak. En zo dragen ze ook bij aan een gezonde en veerkrachtige organisatie.

Behoefte om eens van gedachten te wisselen over verminderen van het verzuim? Neem contact op met mij via de afspraak button.

Visiedocument Register Specialistisch Casemanagement: houd 2 jaar loondoorbetaling in stand

Door | Uncategorized

De faculteit Riskmanagement Sociale Zekerheid/inkomensmarkt van het RSC heeft een visiedocument geschreven als reactie op de huidige plannen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Anders dan de politieke partijen bepleit het RSC het handhaven van de 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte.

In de politiek lijkt het een gelopen race: de loondoorbetaling bij ziekte zou teruggebracht moeten worden naar 1 jaar. Het RSC bepleit echter de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar voorlopig te handhaven. En in het verlengde daarvan de premiedifferentiatie of eigenrisicodragen WGA voor het grootbedrijf. Het RSC is ervan overtuigd dat deze twee maatregelen ervoor gezorgd hebben dat het ziekteverzuim in Nederland acceptabel is.

Ook zou het terugbrengen van de loondoorbetalingsverplichting een substantieel hogere WIA-instroom betekenen, aldus het RSC. Nu spannen werkgevers en namens werkgevers arbodiensten en verzekeraars, zich minimaal 2 jaar in om werknemers weer snel aan de slag te krijgen. Die verbondenheid met een werkgever is belangrijk: re-integratie met werkgever is veel succesvoller dan re-integratie zonder werkgever.

Financiële prikkel voor werknemers

Wel ziet het RSC nog mogelijkheden om het verzuim en de WIA-instroom nog verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door werknemers meer te prikkelen regie te nemen in hun eigen re-integratietraject. Een financiële prikkel zou kunnen zijn niet het hele eerste jaar 100% loon door te betalen en in het tweede ziektejaar de loondoorbetaling te beperken tot 70%. Werken moet lonend zijn voor de werknemer en dat is nu door allerlei cao-regelingen lang niet altijd het geval.

Verruiming no-riskpolis

Daarnaast is er volgens het RSC nog veel winst te behalen in het organiseren van werk voor zieke werknemers buiten het eigen bedrijf. Werkgevers wachten nu tot na de 104 weken ziekte om deze werknemers aan te nemen, zodat zij eerst verplicht naar de WIA-keuring gaan. Pas daarna kan de nieuwe werkgever profiteren van de no-riskpolis en loopt hij geen risico als de werknemer opnieuw uitvalt. Eerdere plaatsing in een nieuwe baan zal veel sneller gaan als er een verruiming van de no-riskpolis komt.

WIA moet eenvoudiger

Ook stelt het RSC dat de WIA veel te ingewikkeld is. Werknemers hebben nauwelijks een beeld bij wat de WIA voor hen betekent. Goede voorlichting hierover is dan ook erg belangrijk.

De commissie-Borstlap schets een verplichte basisverzekering bij arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden voor. Het RSC vindt dit een waardevol idee. Deze verzekering zou dan net als de zorgverzekering uitgevoerd moeten worden door private verzekeringsmaatschappijen in plaats van door het overbelaste UWV.

Bron: RSC 31 augustus 2021

Plan voor afschaffing tijdelijke lijfrente ingetrokken

Door | Uncategorized

Het plan van het kabinet om de tijdelijke lijfrente vanaf 2023 te schrappen, is van de baan.

Honderdduizenden mensen in Nederland maken gebruik van tijdelijke lijfrente, waarmee ze vlak na het bereiken van hun AOW-leeftijd een uitkering kunnen aankopen. De helft daarvan heeft gekozen voor een korte uitkeringsduur van vijf jaar. Door alleen nog maar uitkeringen van minimaal twintig jaar tot levenslang toe te staan, zouden minstens een miljoen mensen worden gedupeerd. Deze aantasting van individuele vrijheid van consumenten gaat dus niet door.

Zomaar wat over het pensioenakkoord 2023

Door | Uncategorized

Eén op vijf werknemers enthousiast over bedrag ineens bij pensionering

Uit een onderzoek van Nationale Nederlanden blijkt dat drie kwart van de respondenten belangstelling heeft voor het ineens opnemen van een tiende van het pensioen. Eén op de vijf is ook daadwerkelijk van plan van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het bedrag ineens betekent dat werknemers aan het begin van hun pensioen maximaal 10 procent van hun totale ouderdomspensioen in één keer laten uitkeren. Ze bepalen zelf waar ze het geld aan besteden. Wel wordt hun maandelijkse uitkering dan lager.

Moneywise en Brandnewday tegen plannen afschaffing tijdelijke lijfrente- uitkering.

Zelf vind ik dit ook een negatief effect als dit echt doorgaat. Heel veel mensen willen namelijk niet een levenslange (soms) lage uitkering van tenminste twintig jaar. Zij kiezen juist bewust een hogere uitkering in het begin als aanvulling op de AOW voor vijf of tien jaar. Waarbij de keuze voor vijf jaar zelfs zeer populair is.

Hoe dan ook, advies is meer dan welkom, ik laat je helder zien wat je netto te besteden inkomen zal zijn op AOW gerechtigde leeftijd of wellicht eerder of later.

Ziekteverzuim bij kleine bedrijven in 2020 sterk toegenomen

Door | Uncategorized

Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat het ziekteverzuim in ons land bij bedrijven en overheid in het afgelopen jaar is toegenomen. Het verzuimpercentage is steevast het laagst bij de kleinste bedrijven, maar nam bij bedrijven met minder dan 10 werknemers wel het sterkst toe.

Van 1,7% in 2019 naar 2,8% in 2020. De laatste keer dat het ziekteverzuim bij de kleinste bedrijven zo hoog was, was in 2002. Bij middelgrote bedrijven is het ziekteverzuim toegenomen tot 4,4% (3,8% in 2019).

Wij zien de stijging van het verzuim zeker niet helemaal terug bij onze klanten, maar de cijfers zijn dus wel terug te vinden bij verzekeraars. Vooral de gemiddelde verzuimduur is toegenomen en dat leidt tot hogere uitkeringslasten. Dit betekent vaak een prijsverhogende factor voor het nieuwe kalenderjaar. Wij zullen hier weer scherp op letten en waar nodig de onderhandelingen weer op ons nemen.

Wij staan uiteraard klaar om je te adviseren op het gebied van verzuimpreventie of re-integratie.

WIA- uitkering wat en hoe?

Door | Uncategorized

WIA-uitkering, hoe werkt het?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet voorziet in een uitkering voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Dit wordt ook wel de WIA-uitkering genoemd. Zo wordt voorkomen dat het inkomen van deze werknemers te veel daalt.

Het UWV bepaalt of je werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit hangt in eerste instantie af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.

Functionele mogelijkheden werknemer

Daarbij worden de functionele mogelijkheden van de werknemer gekoppeld aan een database met functies. Daaruit rollen enkele functies die de werknemer met zijn mogelijkheden nog zou kunnen verrichten. Het daarbij behorende loon afgezet tegen het oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een hulpmiddel voor het UWV om de belastbaarheid van jouw zieke medewerker vast te stellen bij een WIA-beoordeling.

Het is aan te raden deze lijst zelf ook te gebruiken om het vaststellen van mogelijke uitkeringsrechten voor de Ziektewet (bij de 1e jaarsbeoordeling) om de WIA-aanvraag te versoepelen.

Is hij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Of anders gezegd: kan hij nog 65 procent of meer van zijn oude loon verdienen? Dan heeft hij geen recht op een WIA-uitkering.

Is hij meer dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je werknemer is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan dus nog een deel van zijn loon zelf verdienen door te werken. In dat geval heeft hij recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten).

  1. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken, maar de verwachting is dat hij in de toekomst weer (meer) zal kunnen werken. Ook dan krijgt hij een WGA-uitkering.

  1. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken en de kans dat hij herstelt is minimaal. In dat geval heeft hij recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wie vraagt een WIA-uitkering aan?

Jouw zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet zelf de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het UWV indienen. Maar daar gaat een langdurig traject aan vooraf. Daarin speel jij als werkgever een belangrijke rol.

Wet verbetering poortwachter

Om te beginnen kan je werknemer pas aanspraak maken op een WIA-uitkering als jij je gedurende zijn gehele ziekteverloop hebt gehouden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Dat betekent onder meer dat je:

 

Verbond positief over SER-voorstellen arbeidsmarkt

Door | Uncategorized

“Het Verbond is positief over de voorstellen omdat deze zorgen voor herstel van de balans tussen vast en flex, waarbij de bewezen succesvolle prikkels voor preventie en re-integratie grotendeels intact blijven.” Een positief punt is voor de koepel onder meer het creëren van een wettelijke basis om de re-integratieverplichtingen in het tweede spoor desgewenst over te dragen naar een verzekeraar. “Dat kan fors bijdragen aan het ontlasten van met name kleine werkgevers. Zij ervaren deze verplichting in de huidige situatie als zeer belastend.”

Zelfstandigen-AOV

Het Verbond is ook in zijn nopjes met de aansporing om het vorig jaar gegeven advies van de Stichting van de Arbeid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen in te voeren, snel uit te voeren. Verbondsdirecteur Richard Weurding: “Via een dergelijke verzekering wordt een zelfstandige een basis aan inkomensbescherming geboden, maar ook de mogelijkheid om zelf een meer passende verzekering te sluiten, mocht hij of zij onverhoopt arbeidsongeschikt raken. Hiermee wordt een optimale balans gevonden tussen collectieve solidariteit en individuele ruimte om te kiezen voor een passende inkomensbescherming en dienstverlening bij inzetbaarheid.”

Tweede spoor

In het SER-advies wordt onder meer de mogelijkheid geopperd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen aan een verzuimverzekeraar. “Als hiervoor een wettelijke basis en de juiste criteria worden gecreëerd, dan kunnen verzekeraars de werkgever nog verder ontzorgen en helpen het werkgeverschap aantrekkelijker te maken.”

Inkorten risicoperiode

Wel ziet het Verbond risico’s bij de WIA als besloten wordt tot het inkorten van de risicoperiode voor werkgevers van tien naar vijf jaar. Weurding: “Het huidige demissionaire kabinet had deze maatregel eerder al opgenomen in zijn regeerakkoord, maar heeft daar vervolgens van afgezien. Hier zien we nog voorname aandachtspunten in de uitwerking, onder meer omdat dit zich niet goed verhoudt met het activerende karakter van het huidige stelsel.”

Adviesaanvraag toekomst hybride werken

Door | Uncategorized

Demissionair minister Koolmees heeft aan de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over hybride werken na de coronacrisis. Met hybride werken wordt de combinatie van werken op locaties en thuiswerken bedoeld.

De hoofdvragen voor de SER zijn:

  1. Welke ontwikkelingen, voor- en nadelen voor werkenden, werkgevers en de maatschappij ziet u op het gebied van hybride werken?
  2. Hoe verwacht uw raad dat de balans van hybride werken eruit zal zien in de periode na corona (bij ongewijzigd beleid)? En wat zijn hierbij de gevolgen voor werkenden, werkgevers en de maatschappij? En welke verschillen treden hierin op tussen bepaalde branches of sectoren?
  3. Hoe ziet een goede balans van hybride werken eruit, bezien vanuit het perspectief van de werkenden, werkgevers en de maatschappij?
  4. Welke uitdagingen ziet de SER voor het bereiken van deze goede balans? Welke factoren kunnen helpen bij het realiseren van deze balans? Wat kunnen het kabinet en andere partijen doen om hier adequaat op te reageren (welke stappen en randvoorwaarden zijn er nodig om de goede balans tot een succes te maken)?
  5. Welk ontwikkel pad op hoofdlijnen (routekaart) voorziet de SER ten aanzien van hybride werken na de coronacrisis? Op welke manier kunnen we gezamenlijk, als overheid, werkgevers, werkenden en andere betrokken werken aan een goede balans van hybride werken na de coronacrisis.

Arbeidsparticipatie voormalig werknemers relatief hoog en stabiel

Door | Uncategorized

De arbeidsparticipatie is nog steeds verreweg het hoogst bij de voormalig werknemers. Van de voormalig werknemers in de groepen WGA gedeeltelijk en WIA 35-min behoudt in 2019 ongeveer de helft hun dienstverband na de claimbeoordeling. Van degenen die ontslagen worden, lukt het (ruim) de helft om het werk weer te hervatten. Dit gebeurt vooral in de eerste drie jaar. Niet iedereen komt echter aan de slag: na ontslag bij de oude werkgever komt de helft van de gedeeltelijk WGA’ers en 40% van de 35-minners niet meer aan het werk.

De volledig arbeidsongeschikten worden in grote meerderheid ontslagen na de WIA-beoordeling (vier op de vijf). Van degenen die niet meteen ontslagen worden, verliest nog eens de helft het werk binnen een jaar. Van de volledig WGA’ers die bij de claimbeoordeling ontslagen worden, komt twee derde niet meer aan het werk in een dienstverband, mogelijk een deel nog wel als zelfstandige.

Kijken we naar de arbeidsparticipatie van de totale groep voormalig werknemers op het jaarlijks peilmoment, dan zien we dat de arbeidsparticipatie van de volledig WGA’ers al zes jaar lang op ongeveer 13% ligt. Bij de gedeeltelijk WGA’ers is de participatie al zeven jaar tegen de 60%. Bij de 35-minners is de arbeidsparticipatie nog licht groeiende en komt deze voor 2019 op 67% uit.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.