Nieuwsfeiten

Plan voor afschaffing tijdelijke lijfrente ingetrokken

Door | Uncategorized

Het plan van het kabinet om de tijdelijke lijfrente vanaf 2023 te schrappen, is van de baan.

Honderdduizenden mensen in Nederland maken gebruik van tijdelijke lijfrente, waarmee ze vlak na het bereiken van hun AOW-leeftijd een uitkering kunnen aankopen. De helft daarvan heeft gekozen voor een korte uitkeringsduur van vijf jaar. Door alleen nog maar uitkeringen van minimaal twintig jaar tot levenslang toe te staan, zouden minstens een miljoen mensen worden gedupeerd. Deze aantasting van individuele vrijheid van consumenten gaat dus niet door.

Zomaar wat over het pensioenakkoord 2023

Door | Uncategorized

Eén op vijf werknemers enthousiast over bedrag ineens bij pensionering

Uit een onderzoek van Nationale Nederlanden blijkt dat drie kwart van de respondenten belangstelling heeft voor het ineens opnemen van een tiende van het pensioen. Eén op de vijf is ook daadwerkelijk van plan van deze mogelijkheid gebruik te maken. Het bedrag ineens betekent dat werknemers aan het begin van hun pensioen maximaal 10 procent van hun totale ouderdomspensioen in één keer laten uitkeren. Ze bepalen zelf waar ze het geld aan besteden. Wel wordt hun maandelijkse uitkering dan lager.

Moneywise en Brandnewday tegen plannen afschaffing tijdelijke lijfrente- uitkering.

Zelf vind ik dit ook een negatief effect als dit echt doorgaat. Heel veel mensen willen namelijk niet een levenslange (soms) lage uitkering van tenminste twintig jaar. Zij kiezen juist bewust een hogere uitkering in het begin als aanvulling op de AOW voor vijf of tien jaar. Waarbij de keuze voor vijf jaar zelfs zeer populair is.

Hoe dan ook, advies is meer dan welkom, ik laat je helder zien wat je netto te besteden inkomen zal zijn op AOW gerechtigde leeftijd of wellicht eerder of later.

Ziekteverzuim bij kleine bedrijven in 2020 sterk toegenomen

Door | Uncategorized

Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat het ziekteverzuim in ons land bij bedrijven en overheid in het afgelopen jaar is toegenomen. Het verzuimpercentage is steevast het laagst bij de kleinste bedrijven, maar nam bij bedrijven met minder dan 10 werknemers wel het sterkst toe.

Van 1,7% in 2019 naar 2,8% in 2020. De laatste keer dat het ziekteverzuim bij de kleinste bedrijven zo hoog was, was in 2002. Bij middelgrote bedrijven is het ziekteverzuim toegenomen tot 4,4% (3,8% in 2019).

Wij zien de stijging van het verzuim zeker niet helemaal terug bij onze klanten, maar de cijfers zijn dus wel terug te vinden bij verzekeraars. Vooral de gemiddelde verzuimduur is toegenomen en dat leidt tot hogere uitkeringslasten. Dit betekent vaak een prijsverhogende factor voor het nieuwe kalenderjaar. Wij zullen hier weer scherp op letten en waar nodig de onderhandelingen weer op ons nemen.

Wij staan uiteraard klaar om je te adviseren op het gebied van verzuimpreventie of re-integratie.

WIA- uitkering wat en hoe?

Door | Uncategorized

WIA-uitkering, hoe werkt het?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Deze wet voorziet in een uitkering voor werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of minder kunnen werken. Dit wordt ook wel de WIA-uitkering genoemd. Zo wordt voorkomen dat het inkomen van deze werknemers te veel daalt.

Het UWV bepaalt of je werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Dit hangt in eerste instantie af van de vraag hoeveel hij nog kan werken.

Functionele mogelijkheden werknemer

Daarbij worden de functionele mogelijkheden van de werknemer gekoppeld aan een database met functies. Daaruit rollen enkele functies die de werknemer met zijn mogelijkheden nog zou kunnen verrichten. Het daarbij behorende loon afgezet tegen het oude loon bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

Functionele Mogelijkheden Lijst (FML)

De Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) is een hulpmiddel voor het UWV om de belastbaarheid van jouw zieke medewerker vast te stellen bij een WIA-beoordeling.

Het is aan te raden deze lijst zelf ook te gebruiken om het vaststellen van mogelijke uitkeringsrechten voor de Ziektewet (bij de 1e jaarsbeoordeling) om de WIA-aanvraag te versoepelen.

Is hij minder dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Of anders gezegd: kan hij nog 65 procent of meer van zijn oude loon verdienen? Dan heeft hij geen recht op een WIA-uitkering.

Is hij meer dan 35 procent arbeidsongeschikt?

Dan zijn er drie mogelijkheden:

 1. Je werknemer is 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan dus nog een deel van zijn loon zelf verdienen door te werken. In dat geval heeft hij recht op een WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten).

 1. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken, maar de verwachting is dat hij in de toekomst weer (meer) zal kunnen werken. Ook dan krijgt hij een WGA-uitkering.

 1. Je werknemer is meer dan 80 procent arbeidsongeschikt

Hij kan niet of nauwelijks werken en de kans dat hij herstelt is minimaal. In dat geval heeft hij recht op een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wie vraagt een WIA-uitkering aan?

Jouw zieke of arbeidsongeschikte werknemer moet zelf de aanvraag voor een WIA-uitkering bij het UWV indienen. Maar daar gaat een langdurig traject aan vooraf. Daarin speel jij als werkgever een belangrijke rol.

Wet verbetering poortwachter

Om te beginnen kan je werknemer pas aanspraak maken op een WIA-uitkering als jij je gedurende zijn gehele ziekteverloop hebt gehouden aan de regels van de Wet verbetering poortwachter.

Dat betekent onder meer dat je:

 

Verbond positief over SER-voorstellen arbeidsmarkt

Door | Uncategorized

“Het Verbond is positief over de voorstellen omdat deze zorgen voor herstel van de balans tussen vast en flex, waarbij de bewezen succesvolle prikkels voor preventie en re-integratie grotendeels intact blijven.” Een positief punt is voor de koepel onder meer het creëren van een wettelijke basis om de re-integratieverplichtingen in het tweede spoor desgewenst over te dragen naar een verzekeraar. “Dat kan fors bijdragen aan het ontlasten van met name kleine werkgevers. Zij ervaren deze verplichting in de huidige situatie als zeer belastend.”

Zelfstandigen-AOV

Het Verbond is ook in zijn nopjes met de aansporing om het vorig jaar gegeven advies van de Stichting van de Arbeid om een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen in te voeren, snel uit te voeren. Verbondsdirecteur Richard Weurding: “Via een dergelijke verzekering wordt een zelfstandige een basis aan inkomensbescherming geboden, maar ook de mogelijkheid om zelf een meer passende verzekering te sluiten, mocht hij of zij onverhoopt arbeidsongeschikt raken. Hiermee wordt een optimale balans gevonden tussen collectieve solidariteit en individuele ruimte om te kiezen voor een passende inkomensbescherming en dienstverlening bij inzetbaarheid.”

Tweede spoor

In het SER-advies wordt onder meer de mogelijkheid geopperd om de verantwoordelijkheid voor re-integratie van werknemers die echt niet meer in de eigen organisatie kunnen terugkeren, over te dragen aan een verzuimverzekeraar. “Als hiervoor een wettelijke basis en de juiste criteria worden gecreëerd, dan kunnen verzekeraars de werkgever nog verder ontzorgen en helpen het werkgeverschap aantrekkelijker te maken.”

Inkorten risicoperiode

Wel ziet het Verbond risico’s bij de WIA als besloten wordt tot het inkorten van de risicoperiode voor werkgevers van tien naar vijf jaar. Weurding: “Het huidige demissionaire kabinet had deze maatregel eerder al opgenomen in zijn regeerakkoord, maar heeft daar vervolgens van afgezien. Hier zien we nog voorname aandachtspunten in de uitwerking, onder meer omdat dit zich niet goed verhoudt met het activerende karakter van het huidige stelsel.”

Adviesaanvraag toekomst hybride werken

Door | Uncategorized

Demissionair minister Koolmees heeft aan de Sociaal-Economische Raad (SER) advies gevraagd over hybride werken na de coronacrisis. Met hybride werken wordt de combinatie van werken op locaties en thuiswerken bedoeld.

De hoofdvragen voor de SER zijn:

 1. Welke ontwikkelingen, voor- en nadelen voor werkenden, werkgevers en de maatschappij ziet u op het gebied van hybride werken?
 2. Hoe verwacht uw raad dat de balans van hybride werken eruit zal zien in de periode na corona (bij ongewijzigd beleid)? En wat zijn hierbij de gevolgen voor werkenden, werkgevers en de maatschappij? En welke verschillen treden hierin op tussen bepaalde branches of sectoren?
 3. Hoe ziet een goede balans van hybride werken eruit, bezien vanuit het perspectief van de werkenden, werkgevers en de maatschappij?
 4. Welke uitdagingen ziet de SER voor het bereiken van deze goede balans? Welke factoren kunnen helpen bij het realiseren van deze balans? Wat kunnen het kabinet en andere partijen doen om hier adequaat op te reageren (welke stappen en randvoorwaarden zijn er nodig om de goede balans tot een succes te maken)?
 5. Welk ontwikkel pad op hoofdlijnen (routekaart) voorziet de SER ten aanzien van hybride werken na de coronacrisis? Op welke manier kunnen we gezamenlijk, als overheid, werkgevers, werkenden en andere betrokken werken aan een goede balans van hybride werken na de coronacrisis.

Arbeidsparticipatie voormalig werknemers relatief hoog en stabiel

Door | Uncategorized

De arbeidsparticipatie is nog steeds verreweg het hoogst bij de voormalig werknemers. Van de voormalig werknemers in de groepen WGA gedeeltelijk en WIA 35-min behoudt in 2019 ongeveer de helft hun dienstverband na de claimbeoordeling. Van degenen die ontslagen worden, lukt het (ruim) de helft om het werk weer te hervatten. Dit gebeurt vooral in de eerste drie jaar. Niet iedereen komt echter aan de slag: na ontslag bij de oude werkgever komt de helft van de gedeeltelijk WGA’ers en 40% van de 35-minners niet meer aan het werk.

De volledig arbeidsongeschikten worden in grote meerderheid ontslagen na de WIA-beoordeling (vier op de vijf). Van degenen die niet meteen ontslagen worden, verliest nog eens de helft het werk binnen een jaar. Van de volledig WGA’ers die bij de claimbeoordeling ontslagen worden, komt twee derde niet meer aan het werk in een dienstverband, mogelijk een deel nog wel als zelfstandige.

Kijken we naar de arbeidsparticipatie van de totale groep voormalig werknemers op het jaarlijks peilmoment, dan zien we dat de arbeidsparticipatie van de volledig WGA’ers al zes jaar lang op ongeveer 13% ligt. Bij de gedeeltelijk WGA’ers is de participatie al zeven jaar tegen de 60%. Bij de 35-minners is de arbeidsparticipatie nog licht groeiende en komt deze voor 2019 op 67% uit.

Long COVID en weer re- integreren

Door | Uncategorized

Long COVID

De meeste personen met COVID herstellen binnen enkele weken. Bij een enkeling duurt het langer dan 3 maanden. Soms is dat de nawerkende reactie van het lichaam op zo’n ernstige infectie. Soms komt het door bredere orgaanschade. Dan hebben we het over Long (langdurige) COVID.

Re-integreren

Bij veel mensen bestaat nog steeds de misvatting dat corona ‘slechts een griepje is’, waarvan je even moet bijkomen. Ongemerkt zijn ex-COVID-patiënten vaak een stuk zieker geweest dan van buitenaf te zien is. Ook als zij ‘milde klachten’ hadden en niet naar het ziekenhuis hoefden. En na een forse infectie kun je nog langere tijd last houden van vermoeidheid en een conditie die niet verbetert.

Het advies is dan vaak om thuis een revalidatieschema te volgen. Dit betekent dat we de werknemer motiveren om actief te werken aan het herstel. Dit hoeft vaak niet ingewikkeld te zijn; bijvoorbeeld elke dag een stukje verder lopen, elke dag een stukje verder fietsen, huishoudelijke taken stapsgewijs oppakken, goed eten (voldoende eiwitten voor spierherstel/opbouw), genoeg slaap.

Klachten uiteenlopend

Maar de groep patiënten en hun klachten, bijkomende beperkingen en persoonlijke doelstellingen lopen enorm uiteen. En bij sommigen werkt het opbouwen van conditie averechts. Dat kan komen doordat de COVID-infectie ook schade aan andere organen heeft veroorzaakt dan de longen. Er is dus geen uniforme aanpak voor patiënten die nog lange tijd klachten blijven houden.

Persoonlijke aanpak

Uiteindelijk zal er bij langdurige COVID-klachten altijd sprake zijn van maatwerk. Samen met je werknemer werkt de arts of bedrijfsarts aan een persoonlijke aanpak voor een optimale re-integratie. Inmiddels is er meer bekend over de mogelijkheden om dat aan te pakken. Via kennis- en hulpverleningscentrum C-support kunnen COVID-19-patiënten met langdurige klachten, maar ook hun bedrijfsarts en huisarts, ondersteuning krijgen.

Een APK voor jouw portemonnee? Goed idee met onze planning Financiële Rust!

Door | Uncategorized

Als je een auto hebt, vindt jij het heel normaal dat je deze periodiek naar de garage brengt voor een algemene keuring. Zelfs menig fietser loopt – in de hoop op een mooi voorjaar en mooie zomer- alles van de fiets weer even na. Maar hoe zit het met een periodieke controle van jouw portemonnee?

Alles is voortdurend in beweging

Samen met je naasten financiële zekerheid scheppen. Zoals ervoor zorgen dat je een financiële buffer hebt als je uitgaven even hoger zijn dan de inkomsten. Of de schadeverzekeringen nog passend zijn en of er bijvoorbeeld een oplossing is voor het opvangen van de financiële gevolgen als jij of je partner plotseling overlijdt. Zodat jij of je partner in het huidige huis kan blijven wonen.

Wat wij samen afspreken, is altijd gebaseerd op de situatie van het moment dat wij elkaar spreken, waarbij wij natuurlijk ook kijken naar toekomstige ontwikkelingen. Maar na die afspraak verandert jouw (persoonlijke) situatie uiteraard weer. De wereld waarin we leven is namelijk voortdurend in beweging. En dat heeft gevolgen voor de risico’s die je loopt.

 Ook jouw pensioen!

In Nederland wordt het pensioenstelsel ingrijpend veranderd. Veel werkgevers doen nu nog een toezegging hoeveel pensioen je ontvangt  op de pensioendatum. De hoogte daarvan houdt verband met het salaris en het aantal jaren dat je gewerkt heeft. In de toekomst gaat dit veranderen en garandeert de werkgever alleen de hoogte van de bijdrage die hij jaarlijks aan jouw pensioenpotje toevoegt. Hoeveel dat gespaarde bedrag op pensioendatum aan uitkering oplevert, is dan niet meer gegarandeerd. Er komt dus voor jou een stukje nieuwe onzekerheid bij over het toekomstig inkomen. Dat kan positief, maar ook negatief uitvallen, afhankelijk van het verwachte rendement op beleggingen. Maar het is wel goed om dit periodiek even te controleren. Voor de zelfstandig ondernemer is dit anders, hij of zij moet vroeg beginnen met geld opzij zetten voor pensioen. Doe je niets dan rest alleen nog AOW….

 Veel controlepunten

Net als de monteur in de garage die de auto gaat controleren, hebben ook wij een lijst van controlepunten die we doornemen als wij jouw financiële zekerheid controleren. Wij komen vaak ‘verbeterpunten’ tegen. Die bespreken we graag met je en zorgen voor Financiële Rust zodat je weer weet wat het netto te besteden inkomen is op de pensioengerechtigde leeftijd

Je kunt zelf makkelijk via de site een afspraak inplannen, bellen mag natuurlijk ook. M:06-10982890 of E: info@sandertoussaint.nl.

Het verzuimprotocol: Wat staat daar in?

Door | Uncategorized

Het verzuimprotocol is een onderdeel van het verzuimbeleid en wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht een verzuimprotocol te hebben. Maar wat staat er precies in zo’n verzuimprotocol?

Inhoud verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leg je vast wat je moet doen als een werknemer ziek wordt. Vanaf het moment van ziektemelding tot aan herstel zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Het is dan prettig voor jou en je werknemers dat er duidelijk is vastgelegd wat er van beide partijen verwacht wordt.

Volg altijd de cao (indien aanwezig)

Soms staan in een cao voor jouw branche al afspraken over ziekteverzuim. Een verzuimprotocol kan dit aanvullen, maar mag het zeker niet tegenspreken. Indien een cao of regels in de cao voor ziekteverzuim ontbreken is een verzuimprotocol extra belangrijk. Verzuimafspraken kunnen ook vastgelegd worden in de individuele arbeidsovereenkomst of de algemene arbeidsvoorwaarden. Een apart document in de vorm van een verzuimprotocol geeft echter meer duidelijkheid voor je medewerkers. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben instemmingsrecht bij het opstellen van het protocol.

Wat komt er in een verzuimprotocol te staan?

Wat je meldt in jouw verzuimprotocol moet aansluiten bij de stappen uit de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast kun je specifieke regels opnemen die gelden voor je bedrijf en passen bij je bedrijfscultuur.

Onderstaand enkele voorbeelden die je kunt opnemen in het verzuimprotocol:

 1. Het doel van het verzuimbeleid
 2. Belang van verzuimpreventie
 3. Stappen Wet verbetering poortwachter
 4. Wanneer, hoe en bij wie moet iemand zich ziek/beter melden
 5. Contactgegevens van de arbodienst, wat zij doen en waarom
 6. Re-integratieverplichtingen bij (langdurig) verzuim
 7. Beleid bij frequent verzuim
 8. Ziekte tijdens zwangerschap
 9. Spelregels bij vakantie tijdens ziekte.
 10. Hoe wordt de privacy van de werknemer beschermd? (AVG)
 11. Wat als werknemer het niet eens is met het advies?

Ondersteuning nodig bij het opstellen van een verzuimprotocol? Neem contact (M:06-10982890) met mij op of maak een afspraak via de website op www.sandertoussaint.nl.

Cookie instellingen
Sander Toussaint Zorg & Inkomen Adviseur is volgens de wet verplicht om u te informeren over cookies. Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens, kunt lezen in onze privacyverklaring en cookieverklaring.

Cookies worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
– Het optimaliseren van de gebruikerservaring van de website.
– Het analyseren van statistieken van surfgedrag op de website, zoals Google Analytics.
– De integratie met sociale media, zoals Facebook en Twitter.